domov profil dopyt obchod part kontekt
home profil galeria kariera obchod_part kontakt
galeria
obchod
kurenie a klima
kanalizacia
tepelne cerp
caparol
Opravy a montáž meračov

Naša spoločnosť je registrovaná na opravu meradiel, ktoré je potrebné následne overiť.


A. OPRAVA MERADIEL: merače tepla, vodomery, manometre, prevodníky tlaku…




B. OPRAVA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV: odovzdávacie stanice tepla, kotolne, vodovody, kúrenie, elektroinštalácie


C. MONTÁŽ URČENÝCH MERADIEL: montovať určené meradlá môže len osoba alebo organizácia, ktorá je registrovaná podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

C1. MONTÁŽNE PODMIENKY učených meradiel

1. Montáž musí vždy uskutočňovať organizácia s platnou registráciou určených meradiel, ktorá má registrovanú montážnu značku.
2. Pri montáži je nutné uskutočniť kontrolu overovacej značky a údaje, uvedené na meradle.
3. Prietokomery a vodomery sa montujú v smere prietoku pretekajúceho média, prietokomer merača tepla sa montuje do takého potrubia, ako je uvedené na štítku kalorimetrického počítadla.
4. Prietokomery a vodomery montujeme do horizontálnej alebo vertikálnej polohy podľa typového schválenia.
5. Pre správnu činnosť prietokomerov a vodomerov nesmie pripojovacie potrubie prekročiť normovanú hodnotu dĺžok potrubia pred a za meradlom, pokiaľ nie je uvedené inak v certifikáte schválenia typu.
6. Je vhodné pred a za prietokomer alebo vodomer umiestniť uzatváracie armatúry.
7. Prietokomery a vodomery musia byť umiestnené v priestoroch, chránených proti mrazu. Pri mechanických meradlách je potrebné umiestniť filter alebo kalník.
8. Pri uvedení do prevádzky je nutné vykonať kontrolu tesnosti spojov a funkčnosti meradla.
9. Všetky časti meradiel je nutné zaplombovať proti nežiaducej manipulácii (tak, ako je to uvedené v certifikáte schválenia typu).
10. Teplovodné potrubie, v ktorom sú meradlá umiestnené, je vhodné zaizolovať.
11. Osoba, vykonávajúca montáž meradiel, vystavuje kontrolný list meradla (montážny list).


C2. TYPY MONTOVANÝCH MERADIEL

Merače tepla
Vodomery
Prietokomery- mechanické, vírové, magnetoindukčné, ultrazvukové, fluidikové, clonové
Teplomery
Prevodníky tlaku, diferenčné prevodníky tlaku




Kontakt

 

© 2009 - 2018 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. | Informačná povinnosť